Bedankt. Uw bericht is verzonden en wordt z.s.m. beantwoord.
Wij bellen u graag terug!

Strategisch vastgoedbeleid

Met onze dienstverlening op het gebied van strategisch vastgoedbeleid, maken wij voor U de huisvestingsbehoeften van nu en in de toekomst inzichtelijk. Strategisch voorraadbeleid is voor U noodzakelijk voor een gezonde exploitatie van de vastgoedportefeuille en de continuïteit van Uw organisatie. Op het gebied van wonen betekent dit bijvoorbeeld dat de vraag van de bewoners wordt bepaald door de opbouw van de bevolking naar leeftijd, gezinssamenstelling en inkomen.

Op wijk-, buurt-, complex- of objectniveau, kunnen wij beleggers, corporaties en gemeenten ondersteunen bij het formuleren van dit beleid en helpen bij het bepalen van de verschillende strategieën:
  • Doorexploiteren
  • Doorexploiteren met kwaliteitsverbetering
  • Sloop/herontwikkelen
  • Verkopen
Om Uw vastgoed ook in de toekomst op de wensen van de gebruikers af te stemmen, specifieke kwaliteiten van woning, bedrijfspand of kantoor worden voor de huurder steeds belangrijker, is het zaak om aan de vraag te (blijven) voldoen. Ontbrekende kwaliteiten moeten worden aangevuld en met onderhoud en renovatie kan de gewenste kwaliteit worden toegevoegd. Afhankelijk van Uw vraagstelling kunnen wij betrokken zijn bij de gehele beleidsvorming of een gedeelte daarvan.
Grofweg onderscheiden wij de volgende stappen:
 
  Stap1 Visie en doelen bepalen van de organisatie.
       
  Stap 2 Doelgroepen en gebruikers benoemen op complexniveau of objectniveau. 
       
 •   Stap 3 Het vastgoed verdelen naar (woning) typologie of soort 
       
  Stap 4 Beoordelen of op basis van (woning) typologie of soort een voor de hand liggende keuze is gemaakt ten aanzien van de doelgroep of gebruiker. 
       
  Stap 5 Inventariseren van de bestaande kwaliteit voor de gehele vastgoedportefeuille. 
       
  Stap 6 Analyseren van de eventuele verschillen tussen de huidige kwaliteit en de gewenste kwaliteit van de doelgroep/gebruiker. 
       
  Stap 7 Programma van eisen opstellen waarmee invulling wordt gegeven aan de gewenste kwaliteiten en het benoemen van concrete maatregelen. 
       
  Stap 8 Bepalen hoe het programma van eisen gerealiseerd kan worden, rekening houdend met financiële, technische en organisatorische randvoorwaarden. 
       
  Stap 9 Programma van eisen uitvoerbaar maken en bewoners of gebruikers hierbij betrekken. 
       
  
Geïnteresseerd? Neemt u dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kan dan van gedachten worden gewisseld over Uw specifieke situatie en de eventuele rol die Zonneveld Makelaars daarin kan vervullen.